Leerplicht en verlof

Vanaf de vijfde verjaardag tot en met het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt, geldt de leerplicht. Kinderen moeten dan volgens de voorgeschreven tijden de school bezoeken.

 De directeur van de school heeft de bevoegdheid maximaal tien dagen verlof per schooljaar te verlenen. De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist over verlof van meer dan tien dagen. Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de leerplichtwet 1969 dient minimaal twee maanden van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof wordt toegekend indien:

·         wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het
       slechts mogelijk is buiten schoolvakanties met het gezin op vakantie
       te gaan;

·         een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof
       binnen de officiële schoolvakantie niet mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

·         één maal per schooljaar worden verleend

·         niet langer duren dan tien schooldagen

·         niet vallen in de eerste twee lesweken van het schooljaar

Gewichtige omstandigheden, verlof voor tien dagen per schooljaar of minder:

Ouders kunnen een verzoek om extra verlof indienen bij gewichtige omstandigheden. Het gaan dan om het verlof op grond van artikel 14, lid 1 van de leerplichtwet 1969 en om tien schooldagen of minder per schooljaar. Het verzoek wordt vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school voorgelegd. Voor het toestaan van het verlof gelden de volgende voorwaarden:

1.       voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet
        buiten de lesuren kan geschieden

2.       voor verhuizing één dag

3.       voor het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m
       de derde graad één of ten hoogste twee dagen, afhankelijk of dit
       huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de leerling

4.       bij gezinsuitbreiding, voor geboorte of adoptie ten hoogste twee
       dagen

5.       bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste één dag

6.       bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad voor ten hoogste vier dagen; van bloed- of aanverwanten in de tweede graad voor ten hoogste twee dagen; van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad ten hoogste één dag

7.       bij een 25-, 40- en 50 jarig ambtsjubileum en een 12½-, 25, -, 40-, 50-, en 60-jarig

huwelijksjubileum van ouders of grootouders één dag of ten hoogste twee dagen, indien dit in verband met de afstand noodzakelijk is

8.       voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof

Gewichtige omstandigheden meer dan tien schooldagen per jaar:

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient minimaal één maand van tevoren via de directeur van de school aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. De leerplichtambtenaar beslist vervolgens, op grond van artikel 14, lid 3 van de leerplichtwet 1969, over de aanvraag. 

Zie ook informatie over de leerplichtwet op de website van gemeente Lochem:

https://www.lochem.nl/in-en-over-lochem/in-lochem/onderwijs/schoolverlof