Beloningsbeleid Raad van Toezicht

Artikel 25 van de code goed bestuur bepaalt dat de vergoeding van de raad van toezicht zijn vergoedingsregeling openbaar maakt en deze jaarlijkse verantwoordt in de jaarrekening. De leden ontvangen per jaar een vergoeding van € 4.000,- en de voorzitter € 6.000-. Deze bedragen zijn in 2022 vastgesteld voor drie jaar. Uitbetaling geschiedt 2x per jaar op naam van de raad van toezichtleden. Bij tussentijds aan- of aftreden wordt de vergoeding naar rato berekend. De voorzitter en de leden van de raad van toezicht kunnen desgewenst afzien van hun recht op bovengenoemde vergoedingsbedragen.

Scholingsbudget en onkostenregeling

Er is voor raad van toezichtleden een individueel scholingsbudget beschikbaar van in totaal € 1.000,- per persoon per jaar. Voor de raad van toezicht als groep is er op jaarbasis een bedrag van € 5.000,- beschikbaar voor gezamenlijke activiteiten/scholingen. Onkosten zoals reiskosten of zakelijke kosten kunnen worden gedeclareerd op dezelfde wijze waarop medewerkers van de organisatie deze kunnen declareren.