Regeling vergoeding bestuur Stichting Poolsterscholen

Artikel 25 van de code goed schoolbestuur bepaalt dat de vergoeding van de leden van het bestuur wordt vastgelegd in een vergoedingsregeling. In de jaarrekening wordt uitdrukkelijk verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn uitgegeven.

In deze regeling wordt verstaan de leden van het bestuur die door de Gemeente Lochem zijn benoemd.

Onder vergadering van het bestuur wordt verstaan die vergaderingen die door de Stichting als zodanig worden aangeduid.

Individuele vergoeding van de leden van het bestuur

De leden ontvangen een vergoeding van € 1700, - per lid per jaar. Deze regeling omvat de vergoeding van alle persoonlijke onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van een vergadering samenhangen, zoals reiskosten, kosten van het gebruik van privé telefoon en privé ICT-voorzieningen, e.d.

Uitbetaling geschiedt twee maal per jaar op naam van bestuursleden.

Middels een vergoedingsformulier geven de bestuursleden aan welke werkzaamheden onder een andere regeling van vergoeding vallen. Het initiatief hiertoe ligt bij het individuele bestuurslid en de vergoeding wordt bekrachtigd in een bestuursvergadering.

Bij aan- of aftreden in de loop van een kalenderjaar wordt de vergoeding naar rato berekend. De voorzitter en de leden van het bestuur  kunnen desgewenst afzien van hun recht op de bovengenoemde vergoedingsbedragen.

De collectieve kosten van het bestuur

De kosten die het bestuur maakt om als collectief te kunnen functioneren maken geen onderdeel uit van de persoonlijke vergoeding van de leden van het bestuur.

Daarbij gaat het om:

      De kosten van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor de leden van het
       bestuur;

      De vergaderkosten van het bestuur (vergaderruimte, secretariaat, e.d.);

      De kosten van eventueel extern advies of juridische ondersteuning van het
        bestuur
;

      De kosten van een gezamenlijke studiereis, scholing of bezoek van een
       onderwijs
congres voor leden van het bestuur;

      Andere bijzondere kosten die het bestuur  maakt om op een kwalitatief goede
       wijze de toezichthoudende taak te kunnen vervullen.

Het bestuur bepaalt of voor leden van het bestuur voor bepaalde bijeenkomsten of werkzaamheden een andere regeling van vergoeding van toepassing is, tot een maximum van € 5000, - voor het hele bestuur.

Verantwoording in de jaarrekening

In de jaarrekening van de stichting Poolster wordt jaarlijks vermeld welk totaalbedrag is uitgegeven voor de individuele vergoeding van de voorzitter en leden van het bestuur en welk totaalbedrag is uitgegeven voor de collectieve kosten van het bestuur.

De Algemene Directie is verantwoordelijk voor de betaling van de vergoeding aan de leden van het bestuur. De Stichting is verantwoordelijk voor het melden van de vergoeding bij de  belastingdienst.