De GMR

De kernactiviteit van de GMR is het beoordelen van de voorstellen van het bestuur en de algemene directie. Hierbij maken we gebruik van het wettelijke advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht. Het gaat om aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen, of voor de meerderheid van de scholen. Deze aangelegenheden komen dan niet meer in de afzonderlijke MR’en aan de orde. De GMR maakt geen beleid, maar volgt wel de uitvoering en naleving ervan. De GMR komt zeswekelijks bijeen. Een vertegenwoordiging van de algemene directie schuift een deel van de vergadering aan om de GMR te informeren over algemene zaken of om nader ingelicht te worden over aangedragen voorstellen.

Samenstelling GMR

De GMR bestaat uit een evenwichtige afvaardiging van onze scholen. De scholen zijn geclusterd, elk cluster levert een ouder- en personeelslid. Door het aanblijven (verlengen zittingsperiode) van de zittende leden is op dit moment de vertegenwoordiging iets anders, maar wel evenredig, verdeeld. Er is een personeelsgeleding en een oudergeleding. De GMR leden hoeven geen lid te zijn van een MR. Wel moeten zij als ouder of personeelslid aan de scholen die zij vertegenwoordigen verbonden zijn. Een uitzondering volgt de vertegenwoordiger van de Van der Hoevenschool, die als leerkracht aan Poolster verbonden is maar niet aan die school. 

Clusters scholen

Aantal ouders

Aantal personeelsleden

Julianaschool en Branink

X X

Vennegötte

 

X

Beatrixschool en Vullerschool

X X

Propschool, Barchschole en Nettelhorst

XX


J. v/d Hoeven en Villa60

X

XX

 

Binnen de GMR zijn een aantal rollen verdeeld, werkgroepen samengesteld en functies benoemd, zodat de taken efficiënt en effectief kunnen worden uitgevoerd.