De algemene directie

Op het bestuurskantoor werken wij vooral achter de schermen en richten wij ons op het bewaken van de onderwijskwaliteit en financiën. We volgen en sturen de ontwikkeling van scholen en leerlingen, zorgen voor algemene beleidsstukken, onderhouden contacten met onder andere gemeente, inspectie en samenwerkingsverbanden en kijken waar we als scholen de samenwerking kunnen versterken. Als overkoepelende organisatie behartigen we vanzelfsprekend de belangen van onze leerlingen. Ouders kunnen bij ons terecht wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld wanneer ze zich zorgen maken over het onderwijs en dit niet op school kunnen bespreken of oplossen.

Taken algemene directie

De algemene directie voert taken uit voor het bestuur op basis van het managementstatuut. De algemene directie is gemandateerd voor alle taken en bevoegdheden van het bestuur, met uitzondering van enkele onderdelen zoals de vaststelling van de begroting, de jaarrekening, het strategisch beleidsplan en het benoemen van directeuren. De algemene directie informeert het bestuur over de resultaten op verschillende beleidsterreinen. Ook zit hij het directeurenoverleg voor en is hij aanwezig bij de GMR vergaderingen.

Samenwerking directeuren en algemene directie

De directeuren van de scholen en de algemene directie komen maandelijks bij elkaar op het bestuurskantoor. Ze bespreken lopende zaken, bereiden beleid voor en wisselen kennis uit. Belangrijk uitgangspunt in de besluitvorming is dat de ontwikkeling van ieder kind wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De mensen op het bestuurskantoor

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld vanuit het bestuurskantoor door de algemeen directeur, drie beleidsmedewerkers (personeel, onderwijskwaliteit en financiën) en twee management assistenten.

Bereikbaarheid

Het bestuurskantoor is tijdens schoolweken telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.00 en op woensdag van 08.00 tot 12.00 uur. 

T: 0573 – 257300

E: info@poolsterscholen.nl